Author Archive

OPŁAKANY STAN

W rezultacie według oficjal­nych danych na ponad 650 wysypisk komunalnych połowa jest w stanie opłakanym, a druga połowa również nie jest dobrze prowadzona. Oprócz tego jest około 1000 wysypisk gminnych w ogóle nie porządko­wanych i nie kontrolowanych — w różnych zagłębie­niach terenu po wybranym piasku czy glinie, w wąwo­zach, dolinach potoków. Mnóstwo odpadów wyrzuca się wprost do rzek. A przecież zarówno w przemyśle, jak i w sektorze komunalnym powinno się dążyć do — nazwijmy to — technologii bezodpadowej. To znaczy, aby odpadów komunalnych nie wysyłać na najlepiej nawet urządzone wysypiska, ale zawracać do produkcji: opakowania nie zniszczone do fabryk, uszkodzone metalowe i szkla­ne — do hut, makulaturę do papierni, a odpadki żywności — do kompostowni.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

TRUDNE ZADANIE

Zadanie to jest trudne, bo wymaga i dyscypliny społecznej, i bardzo dobrej organizacji odbioru odpa­dów posegregowanych w odpowiednich pojemnikach, a także zainteresowania placówek handlowych i zakła­dów przemysłowych. W niektórych krajach uprzemysłowionych opakowa­nia stanowią 40 proc. śmieci. Dąży się więc do ograni­czenia liczby opakowań jednorazowych poprzez nakła­danie na zakłady przemysłowe zwiększonych podatków za nie. Ale pokonać trzeba również opór handlu, dla którego opakowania trwałe są kłopotliwe, bo trzeba je od klientów odbierać. Znamy ten problem dobrze. Ileż razy mówią nam w sklepie, że nie chcą przyjmować butelek, bo nie mają miejsca. 

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

WAŻNA ORGANIZACJA ODBIORU

Dlatego taka ważna jest dobra organizacja odbioru. Dotyczy to również odpad­ków, które powinni mieszkańcy segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników. Ale jeżeli w pojemni­kach leżą tygodniami spleśniałe resztki, nie jest to dobra lekcja „technologii bezodpadowej”, natomiast świetne miejsce hodowli karaluchów. Jak widać, niełatwo w dzisiejszym przygęszczonym świecie uwolnić się od śmieci, zwłaszcza że do śmieci trafiają coraz to nowe substancje, które nie zawsze wiadomo, jak utylizować. Toteż konieczne są nowe badania i nowe technologie zagospodarowywania, neu­tralizowania i niszczenia śmieci. Drąży się wielkie dziury w ziemi, aby wydobyć określoną, pożądaną kopalinę, a inne — napotkane po drodze — mniej cenne wyrzuca się jako balast.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

SZTUCZNE GÓRY

Wydobyte a ziemi stają się bardzo uciążliwe na jej powie­rzchni. Im głębiej człowiek wwierca się w ziemię, a potężnymi maszynami kruszy skały, tym bardziej ho­ryzont ograniczają usypane przez transportery nowe góry, pylące i dymiące na kształt wulkanów. Ciśnienie tych milionów ton narusza stosunki wodne w głębi ziemi. Zmiany w powierzchni ziemi powodowane przez człowieka są już na skalę przemian geologicznych.  Kto wie, czy w niedalekiej przyszłości zwałowiska odpadów przemysłowych nie staną się źródłem surow­ców. Korzystanie z nich nie będzie jednak łatwe; przyroda swoje dobra segreguje — oddziela żwiry od piasków, gliny od wapieni itp. A odpady są najczęściej przemieszane, choć często wartościowe.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

HAŁDY W AGLOMERACJACH

Hałdy w aglomeracjach przemysłowych zajmują dziś setki hektarów, a rekordy w skali światowej bije pod tym względem województwo katowickie. Przygniata je ponad miliard ton odpadów; na 1 km3 przypada 150 tys. t. Ponad 90 proc. stanowią odpady z kopalni węgla, z hutnictwa i energetyki. Pół miliarda odpadów trafiło na hałdy jeszcze przed wojną. Przewiduje się, że jeśli odpadów przybywać będzie w takim tempie jak dotychczas, ich liczba sięgnie w 2000 roku około 23 mld t. Obecnie zajęły już 150 tys. ha — to łączna powierz­chnia 367 hałd górniczych, hutniczych^ i innych prze­mysłów oraz 35 wysypisk komunalnych.  Dodać do tego należy jeszcze 183 wyrobiska — różne dziury w ziemi po wyeksploatowanych surowcach.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

UTRATA PRZESTRZENI

Daje to wyobrażenie warunków panujących w tym małym wojewódz­twie, zajmującym ok. 3 proc. powierzchni kraju, na które przypada 30 proc. pyłów emisji krajowej, i 40 proc. gazów, w którym żyje i pracuje, a także odpoczywa po pracy 7 proc. ludności. Jakże dotkliwą utratą przestrzeni są te tysiące hektarów zajętych przez składowiska. O ile lżej żyłoby się w tak wielkim skupisku ludności i przemysłu, gdyby miejsce pylących i dymiących hałd pokrywała roślinność parków. Nie jest to wizja niemożliwa do zrealizowania, czego dowo­dem jest na przykład Chorzowski Park Kultury, zało­żony m.in. na dawnych wysypiskach. Różne są sposoby zagospodarowywania tych zwałowisk, przywracania ich życiu roślinnemu. Wszystkie bardzo kosztowne, kłopo­tliwe i długotrwałe.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

W DZIEDZINIE OCHRONY PRZYRODY

W dziedzinie ochrony przyrody, podobnie jak w ochronie zdrowia lepiej, a często i łatwiej jest zapobie­gać złu niż je usuwać. Lepiej nie -tworzyć hałd, niż je likwidować. Oblicza się, że wartość surowców na hałdach sięga setek milionów złotych. Ale aby nie tworzyć hałd, trzeba znaleźć zastosowanie dla wszys­tkiego, co się z ziemi wydobywa. Niestety, zaintereso­wanie tych, co kop&y ogranicza się zwykle do jednej kopaliny. Górników interesuje węgiel, a nie kamień, który się przy okazji wydobywa. Hutników nie intere­suje żużel „produkowany” również przy okazji, a energetyków popiół. Ale powinny istnieć przedsiębior­stwa zainteresowane materiałem hałdotwórczym. 

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

ŁUPKI WĘGLOWE

Istnieje takie, można powiedzieć, wzorcowe przedsiębiorstwo, które zajmuje się łupkami węglowymi. Kamień ten był do niedawna zupełnie nieprzydatny, choć po zmieleniu można stosować go do wypełniania wyeksploatowanych kopalń. Jednakże robi się to rzad­ko, bo znacznie wygodniejsze i tańsze jest używanie piasku jako materiału podsadzkowego. W każdym razie wygodniejsze i tańsze dla górnictwa.Łupki węglowe są jednym z najbardziej haldotwór- czych odpadów. Jest to skała ilasta towarzysząca pokła­dom węgla. Co roku wraz z węglem wydobywa się dziesiątki milionów ton tego kamienia.  Wydawało się, że hałdy łupków węglowych muszą towarzyszyć kopal­niom.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

ZMIANA SYTUACJI

Tak było od stuleci i nikogo to nie niepokoiło, bo kopalni było mniej, a miejsca na hałdy zaacznie więcej. Dziś sytuacja się zmieniła. Do ściśle ograniczo­nych zasobów przyrody należą nie tylko bogactwa mineralne, lecz i przestrzeń — powierzchnia ziemi, zwłaszcza w okręgach przemysłowych. I oto od kilku dziesiątków lat wiadomo, że łupki węglowe nie muszą powiększać hałd: wiadomo, że jest to wartościowy surowiec, który można zużytkować bez reszty. Przemiany dokuczliwego odpadu w wartościowy surowiec dokonuje polsko-węgierskie przedsiębior­stwo Haldex. Podstawą współpracy stał się węgierski wynalazek i polskie hałdy.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!