Archive for the Animacja Category

BUDOWANIE PARTNERSKIEGO MODELU

Edukacja kulturalna stanowi dziś jedną z kluczowych kategorii eks­ponowanych w debatach nad współczesnym i przyszłym kształtem na­szej cywilizacji. Przypisuje się jej rangę priorytetową w budowaniu humanistycznego profilu ludzkości na miarę wyzwań nowej epoki.Wartość edukacji kulturalnej – jako szansy odradzania coraz bardziej niszczonej „tkanki ludzkiej” – podkreślana jest w tak ważnych doku­mentach jak m.in. raporty Przyszłość świata, Edukacja dla Europy, Nauczanie i uczenie się – na drodze do uczącego się społeczeństwa, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Problem ten poruszany jest także naukowej, na konferencjach, w dyskusjach tak na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. W ostatnim czasie w naszym kraju sta­nowi aktualny temat w środowiskach nie tylko pedagogów, ale także przedstawicieli innych dyscyplin, pracowników instytucji kultury i oświaty, władz centralnych i samorządów lokalnych.Słyszymy zgodną opinię ekspertów, że dla edukacji kulturalnej alter­natywy dziś nie ma. Jest już nie tylko potrzebą, ale koniecznością. Bez realizacji tego procesu nie zrozumiemy skomplikowanego świata, za­gubimy się w chaosie wartości, nie będziemy umieli żyć w zgodzie z Innym i samym sobą, nie rozszyfrujemy języka mediów. Ulegniemy po­kusie i zniewoleniu, zatracimy cechy ludzkie.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

ZGODNE OPINIE EKSPERTÓW

Słyszymy zgodną opinię ekspertów, że dla edukacji kulturalnej alter­natywy dziś nie ma. Jest już nie tylko potrzebą, ale koniecznością. Bez realizacji tego procesu nie zrozumiemy skomplikowanego świata, za­gubimy się w chaosie wartości, nie będziemy umieli żyć w zgodzie z Innym i samym sobą, nie rozszyfrujemy języka mediów. Ulegniemy po­kusie i zniewoleniu, zatracimy cechy ludzkie.Stąd też edukacja kulturalna staje się dziś ważnym społecznym za­mówieniem i jednocześnie wielkim wyzwaniem. Jest obowiązkiem każ­dego z nas, świadomego jej rangi. Ma być procesem permanentnym, wkomponowanym we wszystkie możliwe sformalizowane struktury, a także realizowanym poza nimi. Za jej szczególnie ważne obszary uznaje się obecnie: wychowanie propokojowe, proobywatelskie, edu­kację wielkokulturową i międzykulturową. Problem edukacji międzykulturowej, który jeszcze nie tak dawno wydawał się naszemu społeczeństwu dość obcy i odległy staje się te­raz jednym z najbardziej doniosłych i palących.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

WIELKIE WYZWANIE

Przed nami wielkie wyzwanie – przygotowanie społeczeństwa do życia w wielokulturowej wspólnocie. Obywatele społeczeństwa wielokulturowego winni chro­nić własną odrębność kulturową a jednocześnie rozumieć różnice kul­turowe. I nie chodzi tu tylko o postawę tolerancji, czyli przyzwolenia na istnienie cudzej inności, ale o szacunek dla niej jako wartości wzbo­gacającej ową tożsamość. Kształtowanie i umacnianie takich postaw jest najpilniejszym wyzwaniem edukacji międzykulturowej. Ma to być proces permanentny, realizowany świadomie i programowo na róż­nych szczeblach systemu kształcenia i wychowania. Edukacja ta ma przywrócić wiarę w człowieka, jego moc wewnętrzną i uwrażliwić na potrzeby Innego. Chodzi tu przede wszystkim o uświadomienie społe­czeństwu, że niebezpieczna jest zarówno afirmacja własnej odrębności kulturowej, jak też poddanie się procesom globalizacji i homogenizacji. Za najpilniejsze zadania tej edukacji uważa się dziś umacnianie więzi z własną kulturą, kształtowanie postaw otwartości i dialogu, ale przede wszystkim uczenie nowego myślenia o wzbogacającej roli inności i róż­norodności. Ma to być edukacja nie tylko w duchu dialogu i tolerancji na inność, ale nowego myślenia o wzbogacającej roli inności i różno­rodności.

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!

WŁĄCZENIE SIĘ W PROCES

Tak pojęta edukacja włącza się w proces proeuropejskiej polityki kulturalnej. Stanowi szansę realizacji budowania nowej Wspólnoty – Naszej Wspólnoty – Europy obywatelskiej. W Raporcie Europy zwra­ca się szczególną uwagę na rolę kultury w umacnianiu więzi obywatel­skiej, podkreślając szczególnie działania mające na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych i umacniania demokracji. Stąd też niezmiernie znaczące są dziś przedsięwzięcia oddolne na szczeblu mi- krospołecznym, których celem jest wyzwalanie inicjatyw zbiorowych i indywidualnych, służących partnerskim działaniom na rzecz edukacji kulturalnej.W realizacji takich zadań ważną rolę może odegrać animacja społecz­no-kulturalna rozumiana tu jako strategia budowania partnerskiego modelu edukacji w społecznościach lokalnych.Pojęcie „animacja” pochodzi od słów łacińskich – anima (dusza), animo (tchnąć ducha, ożywić). W źródłach leksykalnych występuje najczęściej w podwójnym znaczeniu:Jako ożywianie czegoś (w odniesieniu do rzeczy martwych – ry­sunków, przedmiotów, idei itp.).Jako pobudzanie, ożywianie kogoś (w odniesieniu do ludzi – po­budzanie aktywności innych ludzi a także własnej – dodawanie zapału do działania, stymulowanie, motywowanie).

Witam na moim blogu! Nazywam się Antoni Kowalski na co dzień jestem fotografem i pracuje jednej z dużych krajowych gazet. Świat mediów znam od podszewki, a pisanie bloga to moje dodatkowe zajęcie. Mam nadzieję, że podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam! Zachęcam do pozostawienia swojej opinii w komentarzach!