Witaj!

Witaj na moim serwisie poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących funkcjonowania mediów i tworzenia reklamy w Internecie.
Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu

Witaj!

Witaj na moim serwisie poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących funkcjonowania mediów i tworzenia reklamy w Internecie.
Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu

Witaj!

Witaj na moim serwisie poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących funkcjonowania mediów i tworzenia reklamy w Internecie.
Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu

Witaj!

Witaj na moim serwisie poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących funkcjonowania mediów i tworzenia reklamy w Internecie.
Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu

Witaj!

Witaj na moim serwisie poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących funkcjonowania mediów i tworzenia reklamy w Internecie.
Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu

 

WIELKIE WYZWANIE

Przed nami wielkie wyzwanie – przygotowanie społeczeństwa do życia w wielokulturowej wspólnocie. Obywatele społeczeństwa wielokulturowego winni chro­nić własną odrębność kulturową a jednocześnie rozumieć różnice kul­turowe. I nie chodzi tu tylko o postawę tolerancji, czyli przyzwolenia na istnienie cudzej inności, ale o szacunek dla niej jako wartości wzbo­gacającej ową tożsamość. Kształtowanie i umacnianie takich postaw jest najpilniejszym wyzwaniem edukacji międzykulturowej. Ma to być proces permanentny, realizowany świadomie i programowo na róż­nych szczeblach systemu kształcenia i wychowania. Edukacja ta ma przywrócić wiarę w człowieka, jego moc wewnętrzną i uwrażliwić na potrzeby Innego. Chodzi tu przede wszystkim o uświadomienie społe­czeństwu, że niebezpieczna jest zarówno afirmacja własnej odrębności kulturowej, jak też poddanie się procesom globalizacji i homogenizacji. Za najpilniejsze zadania tej edukacji uważa się dziś umacnianie więzi z własną kulturą, kształtowanie postaw otwartości i dialogu, ale przede wszystkim uczenie nowego myślenia o wzbogacającej roli inności i róż­norodności. Ma to być edukacja nie tylko w duchu dialogu i tolerancji na inność, ale nowego myślenia o wzbogacającej roli inności i różno­rodności.

WŁĄCZENIE SIĘ W PROCES

Tak pojęta edukacja włącza się w proces proeuropejskiej polityki kulturalnej. Stanowi szansę realizacji budowania nowej Wspólnoty – Naszej Wspólnoty – Europy obywatelskiej. W Raporcie Europy zwra­ca się szczególną uwagę na rolę kultury w umacnianiu więzi obywatel­skiej, podkreślając szczególnie działania mające na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych i umacniania demokracji. Stąd też niezmiernie znaczące są dziś przedsięwzięcia oddolne na szczeblu mi- krospołecznym, których celem jest wyzwalanie inicjatyw zbiorowych i indywidualnych, służących partnerskim działaniom na rzecz edukacji kulturalnej.W realizacji takich zadań ważną rolę może odegrać animacja społecz­no-kulturalna rozumiana tu jako strategia budowania partnerskiego modelu edukacji w społecznościach lokalnych.Pojęcie „animacja” pochodzi od słów łacińskich – anima (dusza), animo (tchnąć ducha, ożywić). W źródłach leksykalnych występuje najczęściej w podwójnym znaczeniu:Jako ożywianie czegoś (w odniesieniu do rzeczy martwych – ry­sunków, przedmiotów, idei itp.).Jako pobudzanie, ożywianie kogoś (w odniesieniu do ludzi – po­budzanie aktywności innych ludzi a także własnej – dodawanie zapału do działania, stymulowanie, motywowanie).