Witaj!

Witaj na moim serwisie poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących funkcjonowania mediów i tworzenia reklamy w Internecie.
Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu

Witaj!

Witaj na moim serwisie poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących funkcjonowania mediów i tworzenia reklamy w Internecie.
Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu

Witaj!

Witaj na moim serwisie poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących funkcjonowania mediów i tworzenia reklamy w Internecie.
Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu

Witaj!

Witaj na moim serwisie poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących funkcjonowania mediów i tworzenia reklamy w Internecie.
Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu

Witaj!

Witaj na moim serwisie poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących funkcjonowania mediów i tworzenia reklamy w Internecie.
Zapraszamy do śledzenia naszego serwisu

 

Warto ryzykować w biznesie?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej dla wielu osób jest jedyna szansa na osiągniecie sukcesu i zagwarantowanie własnej rodzinie godziwego poziomu życia.  Dlatego też decydując się na założenie własnej firmy musimy przede wszystkim zastanowić się nad tym co chcemy robić. Jeśli nasz pomysł na biznes jest banalny i stanowić będzie kolejny taki sam w okolicy możemy być pewni, że nie osiągniemy upragnionego sukcesu. Dopiero znalezienie niszy, która jest jeszcze nie wypełniona sprawi, iż nasze szanse diametralnie wzrosną. Warto zapamiętać, że prowadząc biznes nie unikniemy ryzyka. Od nas jednak będzie zależało czy ryzyko to będzie opłacalne, czy też wprost przeciwnie przyniesie nam olbrzymie straty. Prowadząc własną działalność gospodarczą musimy przede wszystkim unikać nieprawidłowo prowadzonych kampanii reklamowych. Zwłaszcza tych w wirtualnym środowisku. Również nie wskazane jest wypuszczanie na rynek bubli. Bowiem takie akcje najszybciej odciągają od nas potencjalnych klientów.

INTERESY NA SMIECIACH

Wiadomo już jednak, że na śmieciach można robić dobre interesy, toteż różne przedsiębiorstwa podej­mują się nawet szmuglu śmieci przez granicę. Przewo­żono na przykład szkodliwe odpadki ze Stanów Zjed­noczonych do Meksyku. Spodziewano się, że w Me­ksyku łatwiej będzie je porzucić na jakimś wysypisku, nie ponosząc za to odpowiedzialności. Co jednak zrobić ze starymi wysypiskami śmieci? Problemem tym zajęły się placówki naukowe. Doraźne działania podejmowane przez miejscowe władze spro­wadzają się na przykład do zbierania w pojemniki wypływającej z wysypiska cieczy, która zagraża poblis­kim osiedlom, lub zbieranie skażonej ziemi.

KOSZTOWNA SPRAWA

Rzecz w tym, że nie wiadomo, co z tym dalej począć, zwłaszcza że porządkowanie wysypiska i neutralizacja śmieci jest bardzo kosztowna. Rachunek taki sporządzono dla wysypiska koło Gerolsheim; przedsięwzięcie to ma kosztować przynajmniej 20 min marek zachodmonier mieckich. Zdaniem wielu specjalistów, jest to rachunek bardzo zaniżony, gdyż neutralizacja 1 m3 śmieci z takich wysypisk może kosztować nawet 500 marek. To znaczy, że na likwidację góry śmieci w Hamburgu potrzeba 7 mld marek. A przy tym nieunikniona byłaby ewakuacja mieszkańców z pobliskich osiedli.  W obli­czeniach nie bierze się pod uwagę szkód spowodowa­nych zanieczyszczeniem wód podziemnych. 

NAJWIĘKSZE NA ŚWIECIE WYSYPISKO

Obecnie prowadzi się badania, aby ustalić, które wysypiska i w jakim stopniu je zanieczyszczają.Zdawałoby się, że Stany Zjednoczone — kraj bogaty, dysponujący nowoczesną techniką, dysponuje również najnowocześniejszą metodą pozbywania się śmieci. Jednakże i tam istnieją wysypiska. Największe w świę­cie wysypisko o nazwie Fresh Kils jest w Nowym Jorku. Codziennie przybywa tam 10 tys. t śmieci. Jak spod każdego wysypiska, sączy się spodem jakaś ciecz,którą się unieszkodliwia. Władze miasta przewidują modernizację wysypiska kosztem 200 min dolarów. Wówczas można będzie śmieci składać do wysokości 170 m. Wyobraźmy to sobie: 50 pięter! To wysypisko gromadzi wyłącznie odpady pochodzące od ludności. 

OBIEKT KONIECZNY

Choć spalarnie mogą dostarczać miastom trochę pary i elektryczności, będą to zakłady kosztowne. Cóż, kiedy na wysypiska brakuje miejsc. Wszędzie żyją ludzie, którzy nie chcą mieć takiego sąsiedztwa. I to jest przeszkoda największa. Kiedy mówimy: śmieci komunalne, śmieci z miasta, myślimy o odpadach kuchennych, sanitarnych, o opa­kowaniach z różnych materiałów. Ale w każdym mieś­cie są magazyny na przykład ze środkami owadobój­czymi, warsztaty, stacje benzynowe, farbiamie i inne. Odpadów, które tam powstają, jest niedużo, jednakże nie są one tak obojętne dla środowiska, jak obierki, puszki po konserwach, papier i szkło. Wymagają odręb­nego traktowania. 

OPŁAKANY STAN

W rezultacie według oficjal­nych danych na ponad 650 wysypisk komunalnych połowa jest w stanie opłakanym, a druga połowa również nie jest dobrze prowadzona. Oprócz tego jest około 1000 wysypisk gminnych w ogóle nie porządko­wanych i nie kontrolowanych — w różnych zagłębie­niach terenu po wybranym piasku czy glinie, w wąwo­zach, dolinach potoków. Mnóstwo odpadów wyrzuca się wprost do rzek. A przecież zarówno w przemyśle, jak i w sektorze komunalnym powinno się dążyć do — nazwijmy to — technologii bezodpadowej. To znaczy, aby odpadów komunalnych nie wysyłać na najlepiej nawet urządzone wysypiska, ale zawracać do produkcji: opakowania nie zniszczone do fabryk, uszkodzone metalowe i szkla­ne — do hut, makulaturę do papierni, a odpadki żywności — do kompostowni.

TRUDNE ZADANIE

Zadanie to jest trudne, bo wymaga i dyscypliny społecznej, i bardzo dobrej organizacji odbioru odpa­dów posegregowanych w odpowiednich pojemnikach, a także zainteresowania placówek handlowych i zakła­dów przemysłowych. W niektórych krajach uprzemysłowionych opakowa­nia stanowią 40 proc. śmieci. Dąży się więc do ograni­czenia liczby opakowań jednorazowych poprzez nakła­danie na zakłady przemysłowe zwiększonych podatków za nie. Ale pokonać trzeba również opór handlu, dla którego opakowania trwałe są kłopotliwe, bo trzeba je od klientów odbierać. Znamy ten problem dobrze. Ileż razy mówią nam w sklepie, że nie chcą przyjmować butelek, bo nie mają miejsca. 

WAŻNA ORGANIZACJA ODBIORU

Dlatego taka ważna jest dobra organizacja odbioru. Dotyczy to również odpad­ków, które powinni mieszkańcy segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników. Ale jeżeli w pojemni­kach leżą tygodniami spleśniałe resztki, nie jest to dobra lekcja „technologii bezodpadowej”, natomiast świetne miejsce hodowli karaluchów. Jak widać, niełatwo w dzisiejszym przygęszczonym świecie uwolnić się od śmieci, zwłaszcza że do śmieci trafiają coraz to nowe substancje, które nie zawsze wiadomo, jak utylizować. Toteż konieczne są nowe badania i nowe technologie zagospodarowywania, neu­tralizowania i niszczenia śmieci. Drąży się wielkie dziury w ziemi, aby wydobyć określoną, pożądaną kopalinę, a inne — napotkane po drodze — mniej cenne wyrzuca się jako balast.

SZTUCZNE GÓRY

Wydobyte a ziemi stają się bardzo uciążliwe na jej powie­rzchni. Im głębiej człowiek wwierca się w ziemię, a potężnymi maszynami kruszy skały, tym bardziej ho­ryzont ograniczają usypane przez transportery nowe góry, pylące i dymiące na kształt wulkanów. Ciśnienie tych milionów ton narusza stosunki wodne w głębi ziemi. Zmiany w powierzchni ziemi powodowane przez człowieka są już na skalę przemian geologicznych.  Kto wie, czy w niedalekiej przyszłości zwałowiska odpadów przemysłowych nie staną się źródłem surow­ców. Korzystanie z nich nie będzie jednak łatwe; przyroda swoje dobra segreguje — oddziela żwiry od piasków, gliny od wapieni itp. A odpady są najczęściej przemieszane, choć często wartościowe.